O firme Alfatex

Obchodné informácie

Obchodný názov: Alžbeta Čenkeiová - ALFATEX
Právny subjekt: Fyzická osoba

  • IČO: 30991072
  • IČ DPH: SK1020425923
  • Miesto pdnikania: 94149 Bardoňovo 7
  • Adresa prevádzky: 94149 Bardoňovo 273

Živnostenský list vydaný Obvodným úradom Šurany je zaregistrovaný v živnostenskom registri pod registračným číslom 404-2814.

Bankové spojenie

Banka: Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu: 2626759253 / 1100
IBAN: SK21 1100 0000 0026 2675 9253
SWIFT: TATRSKBX

Banka: Unicredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 6638844007 / 1111
IBAN: SK02 1111 0000 0066 3884 4007
SWIFT: UNCRSKBX